Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a vzdělávání v České republice. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat v prezenční i kombinované formě. V současné době zde každoročně na všech oborech studuje více než 1200 studentů pod odborným vedením téměř 60 akademických pracovníků.

Studium

na Zahradnické fakultě MENDELU je organizováno podle Zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách, souvisejících zákonů a podle Studijního a zkušebního řádu MENDELU v Brně. Sestává z tříletého a čtyřletého bakalářského a navazujícího dvouletého magisterského studia. V obou stupních je výuka organizována denním studiem – prezenční formou i formou kombinovanou (při zaměstnání). Rozdělením studia do dvou částí je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, případně pokračovat na magisterském stupni k dosažení titulu inženýr.

Bakalářské studium (titul Bc.) probíhá v oborech Zahradnictví, Jakost rostlinných potravinových zdrojů, Vinohradnictví a vinařství, Floristická tvorba, Zahradní a krajinářská architektura, Zahradní a krajinářské realizace a Správa zeleně. Navazující magisterské studium (titul Ing.) je uskutečňováno v oborech Zahradnictví, Řízení zahradnických technologií, International Master of Horticulture Science, Zahradní a krajinářská architektura a Management zahradních a krajinářských úprav. Doktorské studium (titul Ph.D.) pak probíhá v oborech Zahradnictví, Horticulture a Zahradní a krajinářská architektura.

Kombinované studium

je formou výuky určenou především zájemcům z praxe, protože dovoluje studovat při zaměstnání nebo při vlastním podnikání prostřednictvím blokové podoby kolokviální výuky. Kombinovaný způsob studia klade vyšší důraz na samostatnou práci posluchačů a maximální využití studijní literatury a doprovodných textů. Kombinovaná forma studia je srovnatelná svým studijním plánem s formou denní. Absolventi této formy mohou také dále pokračovat ve studiu v magisterských programech k dosažení titulu inženýr.

Studium na fakultě probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému ECTS, který rozšiřuje studentské mobility (výměnné pobyty) nejen mezi vysokými školami v České republice, ale především v zahraničí. Principem kreditního systému je bodové hodnocení předmětů a povinnost splnění bodových limitů k absolvování semestru a celého studia. Kreditní systém výrazně napomáhá studentům při organizaci jejich vlastního studijního plánu dle jejich potřeb a odborného zájmu, také umožňuje souběžné studium vybraných disciplín na jiných vysokých školách jako volitelných kurzů. V rámci grantových projektů SOCRATES, LEONARDO a CEEPUS stále více studentů využívá ECTS a absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách (například BOKU Vídeň, TU Drážďany, TU Mnichov, Wageningen University Nizozemí, FESIA Angers Francie, Universita Valencie Španělsko a mnohé jiné). Podrobné informace o studijních oborech je možné nalézt na stránkách fakulty (http://zf.mendelu.cz/24841-studium).

Zahradnická fakulta MENDELU se může pochlubit vlastním rozsáhlým moderním kampusem. Pro výuku jsou k dispozici kvalitně vybavené učebny, laboratoře a skleníky, rozsáhlé sortimenty okrasných i užitkových rostlin, případně unikátní kolekce genofondů ovocných dřevin, révy vinné, zelenin a léčivých rostlin. Pozemky pro praktickou výuku a výzkum zahrnují téměř 27 hektarů sadů, 6 hektarů vinic a 10 hektarů polí. Za zmínku stojí zcela jistě i Akademická zahrada v samotném srdci kampusu, která byla slavnostně otevřena v září 2011.

Studium na ZF MENDELU se sídlem v Lednici uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními. Účelově zařízené objekty (skleníky, laboratoře, sortimenty rostlin) pro prohlubování teoretické výuky jsou umístěny nejenom v areálu fakulty, ale využívá se i vědecko-výzkumného pracoviště Mendelea či lednického parku a krajiny Lednicko-valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO. V blízkosti fakulty se taktéž nachází chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Pálava.

Vědecká a výzkumná činnost

Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici je dlouhodobě zaměřena na aplikovaný výzkum u teplomilných druhů ovoce, zelenin, léčivých a kořeninových rostlin. Součástí tohoto úseku je následná posklizňová úprava a technologie zpracování zahradnických plodin.

Cíl dlouhodobé orientace vědy a výzkumu je zaměřen na tvorbu a hodnocení diverzity vybraných zahradnických druhů rostlin a jejich studium, hodnocení, úchovu v rámci genetických zdrojů, jejich využití ve šlechtitelských programech. Studium komplexu biologických vlastností posklizňových procesů jakosti plodů, je rovněž součástí řešení. Do popředí v současné době vystupuje studium rezistence k biotickým a abiotickým patogenům. Nedílnou součástí dlouhodobého zaměření je rozvoj výzkumu ekologie krajiny, včetně studia biotechniky vegetačních prvků pro potřeby zahradní a krajinářské architektury.

Struktura fakulty

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity se dělí na devět ústavů a Mendeleum (vědecko-výzkumné a šlechtitelské pracoviště se stoletou tradicí):
  • Ústav ovocnictví
  • Ústav zahradnické techniky
  • Ústav zelinářství a květinářství
  • Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  • Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
  • Ústav vinohradnictví a vinařství
  • Ústav zahradní a krajinářské architektury
  • Ústav biotechniky zeleně
  • Ústav plánování krajiny
  • Mendeleum - ústav genetiky

Kontakt

Mendelova univerzita v Brně
Zahradnická fakulta
Valtická 337, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 367 220
fax: +420 519 367 222
email: info@zf.mendelu.cz
web: http://zf.mendelu.cz

Fotografie